Շամլուղ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Դ.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Դ=ԱxԲxԳ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը 0
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1111 Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար 900265124033188600Տարեկան  Ընտրել
1112 Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 900265124025238.1Տարեկան  Ընտրել
1150 1.4 Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր վճարներ, այդ թվում` 90026512410850000Տարեկան  Ընտրել
1251 ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ 90026512413217306300Տարեկան  Ընտրել
1331 Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձավճարներ 900265124082650000Տարեկան  Ընտրել
1332 Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձավճարներ 9002651241654275000   Ընտրել
1392 Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր 9002650002903216880Տարեկան  Ընտրել
2110 Վարչական բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդ 9002850012233216880Տարեկան  Ընտրել
2120 Ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդ 9002650009101327782Տարեկան  Ընտրել
1111Բ Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար (իրավաբանական անձանցից) 900265124033188600Տարեկան  Ընտրել
1121Բ Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 9002651240411200000Տարեկան  Ընտրել
1137Ա - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90026512407435000Տարեկան  Ընտրել
1137Բ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90026512405835000   Ընտրել